Останки от 50 000 до 12 000 години пр. н. е. — са открити в редица пещери в Северна България. Най-изобилни са те в пещерата „Темната дупка" при с. Карлуково!

В Пещерата Темната дупка при археологически разкопки е открита шиста с линерани нарези, която е датирана около 50 000 години преди наши дни. Този артефакт е най- старата открита до сега рисунка в света (Т. Стойчев, 2003, по Cremades et al., 1995; Bednarik, 2003*)

Оръдията на труда, намерени в тази пещера, са много по-разнообразни: ножове, стъргалки, върхове за копия, триони. Намерени са още и шила, направени от кост. В „Темната дупка" има множество остатъци от ломен кремък, което показва, че тук е съществувала работилница за кремъчни предмети.

По-разнообразна е и храната на обитателите на тази пещера — те са употребявали месо от пещерна мечка, пещерна хиена, див кон, скален козел, носорог, мамут, северен елен, сърна, диво магаре, мечка, лисица, вълк, заек и други дребни животни, както и птици и риби. Намерени са и разчупени човешки кости, което свидетелства за човекоядство. По някои животински кости има нарези, които са опити за създаване на изкуство.