Крайречен ландшафтен парк “Панега”

Началото на ГЕОПАРК “ИСКЪР–ПАНЕГА” е край шосето София–Плевен–Русе, малко преди град Луковит.

От тук започва първият в България Крайречен ландшафтен парк “Панега”. Трасето следва долината на река Панега, приток на Искър. Реката води началото си от един от най-големите карстови извори у нас Глава Панега, разположен на около 19 километра южно от Луковит. В местността Котлен край града се намира най-ясно изразеният и впечатляващ стар меандър у нас, наричан от специалистите “старица”. Огромният амфитеатър на меандъра

Котлен е толкова впечатляващ, че различните скални фигури са получили местни наименования: Корабът Радецки, Носът, Делвата, Резето, Въртопа. Има поверие, че водата, растителността, формата и скалите на това място, създават особен жизнен биотоп и природни енергии, облекчаващи мигрена и нервни напрежения, особено целебни при езерцето Безброд. На скален откос по дървена платформа се преминава над реката и се навлиза в къс, но впечатляващ каньон. Тук се намира Панежката Темна дупка, с извор – неизследвана пещера, забулена в догадки. Изкачвате се на платото и следвайкипътеката, след няколко километра стигате до района на Карлуковския карстов комплекс.